Śladami Jana Pawła II – gra terenowa – 21 maja 2021 r.

20 maja 2021

REGULAMIN GRY TERENOWEJ ‘’Śladami Jana Pawła II”

I. Cele gry

 1. Popularyzacja wiedzy o wielkim Polaku Janie Pawle II.
 2. Rozbudzanie w uczestnikach zainteresowań związanych z postacią papieża Polaka.
 3. Weryfikacja wiedzy i umiejętności uczestników gry oraz wyłonienie zwycięskiego zespołu na podstawie zdobytych punktów.
 4. Stworzenie okazji do bliższego poznania się, wzajemnej akceptacji i integracji uczestników.

II. Organizator

 1. Organizatorem gry jest parafia WNMP w Radlinie i katecheci SP1, SSP 2i SP 4 w Radlinie.

 III. Uczestnicy i ogólne wymogi uczestnictwa

 1. Uczestnikami gry terenowej mogą być uczniowie radlińskich szkół, klasy IV-VII.
 2. Z każdego rocznika katecheta w danej placówce wyłania 1 uczestnika
 3.  Uczestnicy tworzą drużyny, w skład których wchodzą w sumie 4 osoby.
 4.  Każda drużyna wyłania swego dowódcę.
 5. Drużyny muszą zaopatrzyć się w 2 sprawne telefony komórkowe wyposażone        w skaner kodów QR. 
 6. Dowódca  wypełnia kartę zgłoszenia drużyny (Załącznik nr 1).
 7. Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć organizatorowi  wypełniony i podpisany wzór zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo w grze i publikację wizerunku (Załącznik 2).
 8. Brak zgody opiekuna prawnego wyklucza z uczestnictwa w Grze.

IV. Miejsce i termin gry terenowej

 1. Gra odbędzie się 21 maja 2020 roku pod hasłem „Śladami Jana Pawła II”.
 2. Rozpoczęcie Gry terenowej nastąpi o godzinie 10:30. Zakończenie planowane jest około godziny 13:30.

V. Zasady przebiegu gry i wyłaniania zwycięzców

 1. Każda drużyna rozpoczyna udział w grze na spotkaniu w UM Radlin (ul. Rymera 15, gdzie znajduje się pierwszy  punkt zadaniowy.
 2. Gra odbywa się na trasie wyznaczonej osobno dla każdej z drużyn przez organizatora.
 3. Punkty ułożone są w terenie wzdłuż trasy, po której ruch odbywa się zgodnie        z kierunkiem wskazanym przez organizatora na mapie.
 4. Uczestnicy nie mają możliwości wyboru swojej trasy gry.
 5. W trakcie gry członkowie poszczególnych drużyn nie mogą się rozdzielać.
 6. Dowódcy drużyn otrzymają na starcie mapkę trasy z zaznaczonymi punktami zadaniowymi. Każda drużyna ma przydzielonego pełnoletniego opiekuna, który czuwa nad przebiegiem gry.  Opiekun nie może brać udziału w rozwiązywaniu zadań. Drużyny uczestniczące w grze terenowej w oparciu o przekazane mapy wyruszają wraz z przydzielonymi opiekunami na trasę gry.
 7. Każda drużyna musi pokonać trasę na której znajduje się 6 punktów zadaniowych.
 8. W każdym punkcie zadaniowym drużyny rozwiązują określone zadania.
 9. Pytania i zadania sprawdzające wiedzę będą obejmowały zakres wiedzy obejmujący lata życia Jana Pawła II.
 10. Warunkiem ukończenia gry jest stawienie się we wszystkich punktach                      i dotarcie do ostatniego punktu jakim jest dom katechetyczny przy Parafii WNMP w Radlinie ul. Korfantego 14.
 11. Drużyny poruszają się po trasie gry pieszo.
 12. Gra toczy się w normalnym ruchu drogowym, w związku z czym drużyny są zobowiązane do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz do zachowania szczególnej ostrożności.
 13. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub drużynę niniejszego regulaminu, złamania zasad fair-play bądź utrudniania gry innym uczestnikom, organizator ma prawo do wykluczenia z gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
 14. Organizator oczekuje drużyn do godziny 13:00. Wyniki gry zostaną ogłoszone tego samego dnia.

VI. Nagrody

 1. Organizator zapewnia nagrody w postaci drobnych upominków wszystkim uczestnikom gry.
 2. Dla drużyn przewidziane są dodatkowo dyplomy pamiątkowe.
 3. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.
 4. Nagrody zostaną wręczone w dniu imprezy.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy Gry terenowej zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Uczestnicy Gry zobowiązują się do zachowania uczciwej rywalizacji. Dozwolone jest korzystanie wyłącznie z wiedzy zdobytej przed rozpoczęciem gry bądź w jej trakcie.
 3. Uczestnicy gry wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku na zdjęciach wykonanych w trakcie gry przez organizatora.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas gry.
 5. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem będą rozstrzygane przez organizatora.

ZAŁĄCZNIK 1

KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY

I. INFORMACJE O DRUŻYNIE

Nazwa DRUŻYNY: …………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko dowódcy : ……………………………………………………………………….

II. UCZESTNICY:

1.

2.

3.

4.

ZAŁĄCZNIK 2

PISEMNA ZGODA OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Ja, niżej podpisany(a), …………………………………………………………………………………………………,

                                                               (imię i nazwisko składającego oświadczenie)

telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………..,

wyrażam zgodę na publikację wizerunku i uczestnictwo mojego syna/mojej

córki/którego/której jestem opiekunem prawnym ……………………………………………………………………

                                                                                               (imię i nazwisko uczestnika)

w grze terenowej „Śladami Jana Pawła II”

, organizowanej  parafię WNMP w Radlinie.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin gry terenowej.

                                                                                                ………………………………………

                                                                                                                                                 Podpis opiekuna                

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

AKTUALNOŚCI